The blogkhuongthuanland’s Podcast

Nhà đầu tư Cocobay Đà Nẵng khóc trong buổi hội thoại với Thành Đô và SHB

May 23, 2020

khuongthuanland đầu tư Cocobay Đà Nẵng khóc trong buổi đối thoại với Thành Đô và SHB

Nhà đầu tư Cocobay Đà Nẵng khóc trong buổi đối thoại với Thành Đô và SHB Nhà đầu tư thổ lộ bức xúc khi đã thanh toán 95-100% giá trị tài sản đến nay vẫn chưa nhận được nhà; đề nghị SHB khoanh nhóm nợ cho đến khi Thành Đô tr

Play this podcast on Podbean App